Avís Legal

Dades del Responsable

Identitat del Responsable: Alberto Simoncini
NIF: X7698601H (8)

Adreça: Avenida Diagonal 436, 1-1, 08037, Barcelona.
Correu electrònic: info@albertosimoncini.com

Alberto Simoncini, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web d’Alberto Simoncini, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web albertosimoncini.com («usuari») accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal albertosimoncini.com

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Alberto Simoncini. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

– La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització d’Alberto Simoncini com a legítim titular.

– Qualsevol vulneració dels drets del prestador o d’Alberto Simoncini com a legítim titular;

– La seva utilització amb finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web albertosimoncini.com, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués malmetre la imatge, els interessos i els drets d’Alberto Simoncini o de tercers o que pogués malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el portal albertosimoncini.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, albertosimoncini.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware)* de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que (1) posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Alberto Simoncini no seran enregistrades a cap base de dades, sigui de titularitat de Simoncini o de tercers.

La comunicació entre els usuaris i albertosimoncini.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a (2) protocols https, per tant, que garanteixen les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Reclamacions

L’usuari podrà realitzar reclamacions enviant un correu electrònic a info@albertosimoncini.com indicant el seu nom i cognoms, el producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari / comprador podrà notificar la reclamació, bé a través de correu electrònic a:

info@albertosimoncini.com o bé per correu postal dirigit a:

Alberto Simoncini, Avenida Diagonal 436, 1-1, 08037, Barcelona.

Plataforma de resolució de conflictes

Es posa també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Alberto Simoncini. L’usuari es compromet a respectar els drets de la (3) Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Alberto Simoncini.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets de autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals dels quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Alberto Simoncini indicant les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

Alberto Simoncini no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

– La manca de disponibilitat, el manteniment i l’efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

– L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Alberto Simoncini i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte

En el cas que qualsevol usuari tingués cap dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal albertosimoncini.com, si us plau dirigiu-vos a info@albertosimoncini.com.
L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 22/01/2019